Gadi

Biedrības “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”
privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir biedrība “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” (turpmāk – “Latvieši pasaulē”), reģ. Nr. 40008119789, adrese – Mazā Nometņu 65A-1, Rīga LV-1002, e-pasts lapainfo@gmail.com, tālr. (371) 29175510.

Biedrības “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: e-pasts lapainfo@gmail.com, tālr. (371) 29175510.

Par “Latvieši pasaulē”

Biedrība “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” ir privāta bezpeļņas organizācija, dibināta 2007. gadā, ar biroju, krātuvi, bibliotēku un darbiniekiem Rīgā, un aktīvu valdi un biedriem Latvijā un ārzemēs. “Latvieši pasaulē” veido ceļojošās izstādes, publikācijas, filmas un citus projektus par latviešu izceļotāju dzīvi, viņu kultūru un devumu Latvijai un pasaulei.

“Latvieši pasaulē” mērķi ir saglabāt ārzemju latviešu materiālo un nemateriālo kultūru – priekšmetus, fotogrāfiijas, dokumentus un stāstus, pētīt izceļošanas viļņu vēsturi, apjomus, ārzemju latviešu dzīvi pēdējo 200 gadu laikā, ieskaitot nesenos izceļotājus, izskaidrot ārzemēs dzīvojošu latviešu izceļošanas motivācijas, latviskās identitātes uzturēšanu mītņu zemēs, sabiedriskās un politiskās aktivitātes, mijiedarbību ar mītņu zemes kultūru, atgriezenisko saiti ar Latviju, devumu pasaulei un Latvijai, iedvesmot piederību latviešu tautai, ar muzeja programmām un ekspozīciju vairojot zināšanas, savstarpēju sapratni un saziņu, aktīvu interesi ārzemēs dzīvojošos latviešu vidū par savas ģimenes vēsturi, tādējādi sekmējot latviešu – izceļotāju vēstures saglabāšanu kā ģimenes lokā tā, muzejā.

Pētnieciskos nolūkos un sabiedrības interesēs “Latvieši pasaulē” veido un uztur vietnes https://www.lapamuzejs.lv/ un https://www.latviesipasaulefoto.lv/.

Personas datu apstrādes nolūks

Biedrība “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” darba īstenošanas un kultūras pētniecības nolūkos iegūst un apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Personas datu veidi un glabāšanas termiņš

“Latvieši pasaulē” darba īstenošanai apstrādā fizisko personu – personāla un pakalpojumu sniedzēju – datus: identifikācijas datus – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums; kontaktinformāciju – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese; profesionālos datus – izglītība, amats, darba vieta; informāciju par dalību arodorganizācijās, ziņas par apgādībā esošām personām. Šo datu uzglabāšanas laiks ir terminēts atbilstoši darba tiesisko attiecību regulējumam, kā arī vispārējiem lietvedības un grāmatvedības dokumentu uzglabāšanas principiem. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos un iekšējos normatīvajos aktos.

“Latvieši pasaulē” zinātniskās un vēstures pētniecības nolūkos uzkrāj, apstrādā un publisko fizisko personu – ārzemju latviešu – datus: identifikācijas un biogrāfijas datus – vārds, uzvārds (arī līdzšinējie uzvārdi), dzimšanas datums un vieta, dzīvesvietas, radniecības un cita veida personiskas saites ar citiem datu subjektiem, īpaši fakti biogrāfijā (dienests armijā, deportēšana, laulības utt.), piederība pie organizācijām (skolas, korporācijas, biedrības utt.); profesionālos datus – izglītība, nodarbošanās; personas fotoattēlus. Šo datu uzglabāšana ir beztermiņa, tie ir daļēji publiski pieejami “Latvieši pasaulē” fotogrāfiju datubāzē https://www.latviesipasaulefoto.lv/.

Tiesības ierobežot datu publiskošanu

“Latvieši pasaulē” ievēro personu – datu subjektu – noteiktos ierobežojumus viņu datu publiskošanā, kā arī atbilstoši norādēm veic precizējumus datos vai tos anonimizē. Bez piekrišanas netiek publiskoti sensitīvie dati (ziņas par personas rasi, reliģisko pārliecību, veselību, materiālo stāvokli utt.) un jebkāda informāciju, kas var būt par pamatu diskriminējošai attieksmei, kaitēt personas cieņai un drošībai.

Publiskie sarīkojumi

Biedrības “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” rīkotajos publiskajos sarīkojumos klātesošās personas var tikt fotografētas, filmētas (straumētas tiešsaistē). Sarīkojumos iegūtie vizuālie materiāli tiek arhivēti un izlases veidā var tikt publicēti tiešsaistē vai iespieddarbos, identificējot materiālos redzamās personas (minot vārdu, uzvārdu un institucionālo piederību).

Reģistrācija “Latvieši pasaulē” publiskajiem sarīkojumiem paredz personas vārda, uzvārda un e-pasta adreses nodošanu “Latvieši pasaulē” rīcībā (tiešsaistes vai klātienes anketā). Šos datus muzejs izmanto, apkopotā veidā plānojot vai analizējot sarīkojuma apmeklētību, kā arī interesentiem uz norādīto e-pasta adresi nosūtot ar sarīkojumu saistīto informāciju.

Sīkdatnes

Biedrības “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” uzturētajos interneta resursos tiek izmantotas sīkdatnes, lai analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas). Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota lietotāju personiskai identificēšanai.

Autortiesību atruna

“Latvieši pasaulē” muzeja krājuma, tai skaitā fotogrāfiju datubāzē https://www.latviesipasaulefoto.lv/ ietverto materiālu izmantošana pieļaujama vienīgi ar rakstisku biedrības “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” atļauju un saskaņā ar muzeja cenrādi. Atsauce uz “Latvieši pasaulē” fotogrāfiju krājumu obligāta.

Izmaiņas privātuma politikā

Biedrība “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” ir tiesīgs papildināt un izmainīt privātuma politiku. Aktuālā redakcija tiek publicēta muzeja mājaslapā.